• Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

  AKBERG ŞİRİNCE ŞARAPÇILIK HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

   

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

   

  1. BİRİNCİ BÖLÜM:GİRİŞ

   

  1.  

   

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının (“Politika”) amacı; Anayasamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası gibi kişisel verilere ilişkin her türlü iş ve işlemin

  veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

   

  1. KAPSAM VE KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

   

  Şirketimiz çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişiler veya temsilcileri, hissedarlar/ortaklar, ziyaretçilere kişilere ait kişisel veriler işbu Politika kapsamında olup Şirketimizce kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik tüm faaliyetlerde işbu Politika uygulanır. Politika hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır. İşbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

   

   

  •  

   

   

  Şirketimizde hizmet akdi ile çalışan gerçek kişiler

   

  Çalışan Adayı

   

  Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunan ya da özgeçmiş bilgilerini ileten gerçek kişiler

   

   

  •  

   

   

  Şirketimizde staj yapan gerçek kişiler

   

  Tedarikçi Çalışanı

   

  Şirketimizin iş ilişkisinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerin çalışanları

   

   

  Tedarikçi Yetkilisi

   

  Şirketimizin iş ilişkisinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerin yetkilileri

   

   

  Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı

   

   

  Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanan ya da kullanacak gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcileri, çalışanları

   

   

  •  

   

   

  Şirketimiz gerçek kişi hissedarları

   

  •  

   

  Şirketimize bağlı işyerlerine çeşitli amaçlarla fiziken giren, şirket ziyaretlerinde şirket ağına giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden gerçek kişiler

   

   

   

   

  1.  

   

  İşbu Politikada yer alan kavramlar aşağıdaki anlamları ifade eder.

   

   

  1.  

   

   

  AÇIKLAMA

   

   

  Alıcı Grubu

   

   

  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

   

   

   

  Açık Rıza

   

   

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

   

   

  Anonim Hale Getirme

   

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

   

   

  Elektronik Ortam

   

  Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

   

   

  Elektronik Olmayan Ortam

   

  Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

   

   

  İlgili Kişi

   

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

   

   

  •  

   

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

   

   

  Kayıt Ortamı

   

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

   

   

  Kişisel Veri

   

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

   

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

   

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

   

   

  Kişisel Veri İşleme Envanteri

   

  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

   

   

  Özel Nitelikteki Kişisel Veri

   

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

   

   

  Periyodik İmha

   

  Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

   

   

  •  

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili (VERBİS)

   

  Veri İşleyen

   

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

   

   

  Veri Kayıt Sistemi

   

   

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

   

   

  Veri Sorumlusu

   

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

  İşbu Politika uyarınca AKBERG ŞİRİNCE ŞARAPÇILIK HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusudur.

   

  1.  

   

  İşbu Politika Şirketimiz tarafından düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politikada güncellemeler yapılabilecektir.

   

  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan yasal mevzuat öncelikli olarak uygulanır. Yürürlükteki yasal mevzuat ve Politika arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunması durumunda ise Şirketimiz yürürlükteki yasal mevzuatın uygulanacağını kabul etmektedir.

   

   

  1. İKİNCİ BÖLÜM:KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

   

  1. VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

   

  Anayasamızın 20/III maddesinde kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilerek kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerine tanınan bu hak doğrultusunda ve KVKK madde 4 uyarınca, Şirketimizce mevcut ya da edinilen kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olacak şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmakta ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve işbu Politikada belirlenen süre kadar muhafaza edilmektedir.

   

  İlgili kişiler, kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemeleri takip etmekte, bu düzenlemelere uygun davranmakta ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

   

  Kişisel verilerin işlenmesinde genel kural, kişisel verinin ancak ilgili kişinin açık rızası ile işlenmesidir. KVKK madde 5’te belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verinin işlenmesi mümkündür:

   

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali

   

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve KORUNMASI

   

  İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler kararından doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınan teknik ve idari tedbirlerin ortaya konulmasıdır.

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

  Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a ve diğer mevzuat hükümlerine riayet eder. Bu doğrultuda özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
  • Mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

   

  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından veri sahibinin açık rızasının alındığı durumlarda ya da kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir.

  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise veri sahibinin açık rızasının alındığı durumlarda ya da kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmektedir.

  Sağlık verilerinin işlenmesinde 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine de riayet edilmektedir.

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

  Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

  İDARİ TEDBİRLER

  • Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda düzenli eğitimler vermektedir.
  • Şirket, çalışanları ile veri güvenliğinin sağlanması için gizlilik sözleşmeleri akdetmektedir.
  • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcılar, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmakta ve periyodik yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların kişisel verilere erişim yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Şirket, bu kapsamda çalışanlara tahsis etmiş olduğu envanterleri derhal iade almaktadır.

   

  TEKNİK TEDBİRLER

   

  Elektronik Ortamda Muhafaza Edilen Ve/Veya Erişilen Özel Nitelikli Kişisel Veriler Bakımından Alınan Teknik Tedbirler

  • Özel nitelikli kişisel veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir.
  • Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta ve test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin erişildiği yazılımlara ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta ve test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim sağlanması teknik olarak engellenmiştir.

   

  Fiziksel Ortamda Muhafaza Edilen Ve/Veya Erişilen Özel Nitelikli Kişisel Veriler Bakımından Alınan Teknik Tedbirler

  • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanmakta ve yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

   

   

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. KVK maddelerinde yer alan veri işleme şartları çerçevesinde aktarmaktadır. Veri güvenliğini sağlama amacıyla Şirket tarafından veri aktarımında aşağıdaki kurallar uygulanmakta ve bu kapsamda periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.

  • E-posta Yoluyla Aktarım

  Özel nitelikli kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarıldığı hallerde şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

   

  • Taşınabilir Bellek, CD, DVD Gibi Ortamlar Yoluyla Aktarım

  Özel nitelikli kişisel verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarıldığı hallerde kriptografik yöntemlerle şifrelenme işlemi yapılmakta ve kriptografık anahtar farklı bir ortamda tutulmaktadır.

   

  • Farklı Fiziksel Ortamlardaki Sunucular Arasında Aktarım

  Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında özel nitelikli kişisel veri aktarımında, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

   

  • Kâğıt Ortamı Yoluyla Aktarım

  Özel nitelikli kişisel verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınmakta ve evrak "gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

   

  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından Kanun ile diğer mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler kararına uygun olarak aşağıdaki hallerde saklanmaktadır:

  • Veri sahibinin açık rızasının elde edilmiş olması
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasının kanunlarda öngörülmüş olması
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla saklanması

  Şirket tarafından Kanun ile diğer mevzuata uygun olarak saklanan özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki sebeplerin ortaya çıkması halinde re’sen ya da veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir:

  • Özel nitelikli kişisel veri saklama faaliyetinin veri sahibinin açık rızasına dayandığı hallerde açık rızanın geri alınmış olması
  • Özel nitelikli kişisel verilerin saklanma amacının gerçekleşmiş, imkansızlaşmış ya da diğer herhangi bir yolla ortadan kalkmış olması
  • Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına dayanak teşkil eden mevzuat hükümlerinin değişmesi ya da yürürlükten kalkması
  • Kanun’un 6. KVK maddesinde yer alan işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkmış olması
  • Veri sahibinin Şirket’e usulüne uygun olarak ilettiği özel nitelikli kişisel verilerinin imhasına ilişkin talebinin Şirket tarafından haklı görülmesi ve olumlu sonuçlandırılması
  • Şirket’in, veri sahibi tarafından özel nitelikli kişisel verilerinin imhası talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.

  Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkin diğer hususlar Şirket Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında düzenlenmiştir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

   

  Kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlar ile Şirketimizce işlenmektedir:

  İnsan Kaynakları Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi

  İş Başvuru ve İşe Alım Sürecinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Değerlendirilmesi

  Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

  Staj Alımı ve Staj Sürecinin Yönetimi

  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  Ücret Politikasının Belirlenmesi

  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Teşviklerden Faydalanma

  Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi

  Motivasyon Faaliyetleri

   

  Tedarik Zinciri Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi

  Mal ve Hizmet Satın Alma

  Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması

  Taşeron Yönetimi ve Kontrolü

  Mal ve Hizmet Satın Alma Sözleşmelerinin Yürütülmesi

   

  Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yönetimi

  Mal ve Hizmet Satış Sonrası Hizmet Süreçlerinin Yönetimi

  Müşteri Memnuniyeti Süreçlerinin Planlanması

  Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi

  Müşteri Sözleşmeleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi

   

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yerine Getirilmesi

  Şirket İçi İletişim ve İşbirliğinin Sağlanması

  Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi

   

  Şirket Tesis ve Bilgi Güvenliğinin Temini

   

  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Sağlanması

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Erişim Yetkilerinin Düzenlenmesi

  Şirkete Taşınır Mal ve Kaynakların Takip ve Güvenliği

  Ziyaretçi Kayıtlarının Takibi

   

  Mevzuata Uyum ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi & Denetim Faaliyetlerinin İcrası

   

  İş Sağlığı ve Güvenliği Gereklerinin Yerine Getirilmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi

  Şirket Yönetimi ve Temsili Süreçlerinin Yürütülmesi, Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlarının Alınması

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  İç Denetim Faaliyetleri

  Risk Yönetimi Faaliyetleri

  Şirket Tarafından Yapılan Üretim ve Sunulan Hizmetin Gerekli Kalite Standartlarını Sağladığına İlişkin Gereken Denetim Faaliyetlerinin Sağlanması Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

  Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Şirket Faaliyet ve Politikalarının İcrası

  Üretim, Satış, Arge ve Pazarlama Faaliyetleri

  Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

  Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin İcrası, Risk Yönetimi, Finansal Raporlama İşlemlerinin İcrası ve Takibi

  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

   

  1. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:KİŞİSEL VERİLER VE VERİ KAYIT ORTAMLARI

   

  1. VERİ KAYIT ORTAMLARI

   

  İşbu Politika uyarınca işlenen kişisel veriler hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde elektronik ortam olarak; sunucularda (etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşımı gibi), Şirketimizin operasyonlarını gerçekleştirmek üzere kullandığı yazılımlarda, bilgi güvenliği cihazlarında, bilgisayarlarda, mobil cihazlarda, optik disklerde, çıkartılabilir belleklerde, yazıcıda, tarayıcıda; elektronik olmayan ortam olarak; kağıtta, manuel veri kayıt sistemlerinde (ziyaretçi defteri gibi), yazılı, görsel ve basılı ortamlarda saklanmaktadır.

   

  1. KİŞİSEL VERİLER VE VERİ SAHİBİ KATEGORİZASYONU

   

  Kişisel veriler, aşağıda tanımlı kategoriler altında Şirketimizce işlenmektedir.

   

   

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

   

   

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

   

   

  VERİ SAHİBİ

  (İLGİLİ KİŞİ)

   

  •  

   

  Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra Numaraları, Anne ve Baba Adı, Medeni Hali, Uyruğu, Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Pasaport Fotokopisi, Çalışma İzin Belgesi Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Cüzdanının Kayıtlı Olduğu İl İlçe Mahalle Köy Bilgileri, SGK Numarası, Fotoğraf, Eş ve Çocukların Kimlik Bilgileri, Aile Durumu Bildirimi, Sürücü Belgesi Fotokopisi, İmza Sirküleri Fotokopisi, İmza Beyannamesi Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi

   

   

  •  

   

  İkamet Bilgisi ve Belgesi, Ev ve Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, Tebligat Adresi

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak

   

   

  •  

   

   

  Özlük dosyasında yer alan bilgiler: Diploma Bilgileri, Diploma Fotokopisi, Özgeçmiş Bilgisi (CV), Erkek Çalışanlar İçin Askerlik Belgesi, İş Sözleşmesi, SGK İşe Giriş Bildirgesi, Ücret Bordroları, Performans Formları, İzin Formları, Onay Formları, Kişisel Yetenek Testleri, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Belgeleri, Mesleki Eğitim Belgeleri, Özel Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri ve Belgeleri, SGK İşten Ayrılış Bildirgesi, Kıdem ve İhbar Tazminatı Formları, Fesih Bildirimi, İstifa Mektubu, İhtarname, Tutanaklar, Savunma Talepleri, Bireysel Emeklilik Sistemi İçin Gerekli Bilgiler, Gizlilik Sözleşmesi, Gizlilik Taahhütnamesi, Disiplin Yönetmeliği Belgeleri, İş Kazası Raporları, İş Başvuru Formu

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı

   

  HUKUKİ İŞLEM

   

   

  Maaş Haciz Bildirimleri, Haciz İhbarnameleri, Dava Dosyası Bilgileri

   

  Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Hissedar/Ortak

   

   

  ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLER

   

   

  Kişilerin uyruğu, dini, sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik veriler

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı

   

  MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

   

   

  Diploma Bilgileri, Diploma Fotokopisi, Eğitim Sertifika Bilgileri, Belgeleri, Özgeçmiş Bilgisi (CV), Mesleki Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı

   

  1.  

   

   

  Bulunduğu yerin konum bilgileri

   

  Çalışan

   

   

   

  FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

   

   

  Kamera Kayıtları; Şifreli ve Kartlı Geçiş Bilgileri

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi

   

   

  GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

   

   

   

  Fotoğraf, Kamera

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi

   

   

  İŞLEM GÜVENLİĞİ

   

   

  IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş ve çıkış bilgileri, Bilgisayar, Mail kullanıcı adı ve şifre bilgileri

   

   

  Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak

   

   

  MÜŞTERİ İŞLEM

   

   

  Ürün Sipariş Bilgileri, Onayları, Sözleşme Bilgileri, Ürün Teslimat Bilgileri, Fatura Bilgileri, Çek ve Senet Bilgileri, Proje Bilgileri

   

  Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı

   

   

  RİSK YÖNETİMİ

   

   

  Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler, Risk Analizi, Şirketimiz Tarafından Yapılan Operasyonel ve Uyum Denetimleri Sırasında İşlenen Bilgiler

   

   

  Çalışan, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak

   

   

  •  

   

   

  Ücret Bilgisi, Banka Hesap Bilgileri, Bilanço Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi Ve Risk Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri, Kâr Payı

  Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Temsilci ve Çalışanı, Hissedar/Ortak

   

   

  1.  

   

   

  Çerez Kayıtları

   

  Ziyaretçi

   

  AİLE VE YAKIN BİLGİSİ

   

  Şirketimiz operasyonlarının yerine getirilmesi kapsamında Şirketin meşru menfaatlerinin ya da ilgili kişi menfaatlerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki edindiğimiz bilgiler

   

   

  Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer

   

   

  ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

  Şirketimize iş başvurusu yapmış çalışan adayı özgeçmiş bilgileri

   

  Çalışan Adayı, Stajyer

   

  REFERANS BİLGİSİ

   

  Çalışan adayları tarafından iş başvurusu sırasında referans olarak bildirilen kişi ad soyad, unvan, telefon ve eposta bilgisi

   

   

  Çalışan Adayı

   

  AYAKKABI VE BEDEN BİLGİSİ

   

  İş kıyafeti, iş güvenliği ekipmanı sağlanması için edinilen beden ve ayakkabı bilgileri

   

  Çalışan, Tedarikçi Çalışanı

   

  TALEP VE ŞİKAYET BİLGİSİ

   

  Şirketimize çeşitli kanallardan iletilen talep ve şikayet bilgileri ile ileti içerikleri

   

  Çalışan, Ziyaretçi

   

   

  1. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER

   

  Şirketimiz tarafından, hukuka uygun olarak elde edilen kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak “Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler” başlıklı maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasında ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Aşağıda sayılan hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verinin aktarılması mümkündür:

   

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

   

  Kişisel veriler, yukarıda yazılı ilkeler ve KVKK madde 8 uyarınca aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir:

   

  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
  • İş Ortaklarımız (Tedarikçiler)
  • Ürün ve Hizmet Alan Kişiler
  •  

   

  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

  Mevzuat gereği şirketimizden bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşları. Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü, Mahkemeler, Bağımsız Denetçiler gibi.

   

  İş Ortaklarımız (Tedarikçiler)

  Şirket faaliyet, operasyonlarımızın gerçekleştirilmesi ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında mal, hizmet ya da danışmanlık satın aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar.

   

  Ürün ve Hizmet Alan Kişi, Temsilcisi veya Çalışanı

  Mal ve hizmet satın alan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi temsilci ve çalışanları

   

  •  

  Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerimizde pay sahibi olan gerçek kişiler

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

   

  Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmadığı ancak KVKK madde 5’te ve yukarıda belirtilen şartlardan bir veya birkaçının bulunduğu hallerde, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunması veya Şirketimizin ilgili ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi (ya da Bağlayıcı Şirket Kurallarının oluşturularak) Kurul izninin bulunması halinde kişisel verilerin aktarımı mümkündür.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMAÇLARI

   

  Toplanan kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olarak 4.2’de sayılan kişilere aktarılabilecektir:

   

  • Şirket operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mal ve hizmet sunulması veya mal ve hizmet temini,
  • Şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması,
  • Hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması
  • Kurumsal iletişim, yönetim, denetim ve planlama faaliyetlerinin icra edilmesi

   

  Şirket, veri paylaşım faaliyetlerinde hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ancak hizmetin gerektirdiği ölçüde veri paylaşılmaktadır. Bu taraflar mutlaka veri güvenliğine ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, veri güvenliğini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; veri aktarım sözleşmelerde yer verilen hükümler sayesinde hukuki açıdan da korunmaktadır.

  Şirket, işlediği kişisel verileri; yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

   

  1. BEŞİNCİ BÖLÜM:KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

   

  Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması esastır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin ve ticari teamüllerin gerektirdiği süre ile ve her durumda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimizce işlenmekte olan kişisel verilerin saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

   

   

  KİŞİSEL VERİ

   

  SAKLAMA SÜRESİ

   

   

  İMHA SÜRESİ

   

  •  

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  •  

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  •  

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

   

   

  HUKUKİ İŞLEM

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  SAĞLIK BİLGİLERİ

   

   

  Hukuki İlişki veya

  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi + 15 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  DİĞER ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLER

  (Sendika, Uyruk, Din Bilgisi)

   

  Hukuki İlişki veya

  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi + 15 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

   

   

  Hukuki İlişki veya

  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi + 10 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  1.  

   

   

  Aracın Teslimi + 1 yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

   

   

  1 ay

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

   

   

  1 ay

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  İŞLEM GÜVENLİĞİ

   

   

  2 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  MÜŞTERİ İŞLEM

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  RİSK YÖNETİMİ

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  •  

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  AİLE VE YAKIN BİLGİSİ

   

   

   

  Hukuki İlişki + 10 Yıl

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

   

  ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

   

   

  2 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

   

  ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ

   

   

  2 Yıl

   

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  REFERANS BİLGİSİ

   

   

   

  Hukuki İlişki + 2 Yıl

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

   

  AYAKKABI VE BEDEN BİLGİSİ

   

  İş Sözleşmesinin Ermesi + 6 Ay

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

  TALEP VE ŞİKAYET BİLGİSİ

  2 Yıl

  Saklama Süresinin Sona Ermesini Takip Eden İlk Periyodik İmha Süresinde

   

        

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

   

  Şirketimiz, yukarıda açıklanan sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonim hale getirmekte, silmekte veya yok etmektedir.

   

  Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Buna göre kişisel veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemeyecek, geri getirilemeyecek ve tekrar kullanılamayacak şekilde verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

   

  Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Periyodik imha yılda iki kez, 6 ayda bir yapılır.

   

  1. SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE GÖREVLİ KİŞİLER

   

  Şirketimiz, işbu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, imhası ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum süreçlerini yönetmek üzere “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi veya kişiler atamıştır. Bu kapsamda ilgili kişi veya komite tarafından yürütülecek işler aşağıdaki şekildedir:

   

  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin gerekli dokümantasyonun hazırlanması, takibi ve bunların ilgili kişilerin onayına sunulması
  • Mevzuatın takibi ile gerekli güncelleme ve değişikliklerin yapılması
  • VERBİS kaydı ile gerekli güncelleme ve değişikliklerin yapılması
  • KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişki ve yazışmaların takibi.

   

   

   

   

  1. ALTINCI BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

   

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için gerekli ve makul teknik ve idari tedbirleri almakta, buna ilişkin gereken denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

   

  1. TEKNİK TEDBİRLER
  • Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmakta, hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirler alınmakta, erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmakta, yetki matrisi uygulanmakta, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmakta, saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmakta, hukuka aykırı işleme tespiti halinde ilgili kişiye ve kurula bildirmek için bir sistem ve altyapı oluşturulmakta, güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte, bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta ve kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
  • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve denetlenmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmakta, düzenli olarak güvenlik taramaları yapılmaktadır.
  • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
  • Sızma testi uygulanmaktadır.
  • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
  • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
  • Departman bazlı olarak belirlenen kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. Kişisel veri içeren sistemlere sınırlı erişimler tanımlanarak, bu sistemlere kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlanmaktadır.
  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
  • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  • Kağıt ortamında tutulan evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların muhafaza ve koruması için ek güvenlik önlemleri alınmakta, ayrı bir yerde muhafaza sağlanmakta, bu alanların fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
  • Alınan ve alınması gereken teknik önlemler periyodik olarak Şirketimizce belirlenen denetim mekanizması tarafından denetlenmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

   

  1. İDARİ TEDBİRLER

   

  • Çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisinin geliştirilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmenin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuatlar hakkında eğitimler verilmekte; çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta; güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik disiplin prosedürü uygulanmakta, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte, şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
  • Şirket ve şirkete ait tesis güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla ve “kamera ile izlenmektedir” açıklama ya da işaretinin yer aldığı alanlarla sınırlı olmak üzere kamera kaydı, Şirkete giriş çıkışların kayıtları ile internet sitesi ziyaretlerinde site içi hareketlerin kayıtları KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.
  • Kişisel verilerin işlenme süreçlerine ilişkin olarak, mevcut durum tespiti ve risk analizi yapılması amacıyla kişisel veri işleme envanteri oluşturulmuş; Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kişi ve veri kategorileri, veri işleme amaçları, hukuki sebebi, saklama süresi, veri aktarımı ve alınan tedbirler tespit edilmiştir.
  • Kişisel veri işleme ve imha süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği işbu Politika hazırlanmış, ilgili kişilere, çalışanlarımıza, işbirlikçilerimize ve tüm ilgililere duyurulmuştur.
  • Şirket faaliyetleri detaylı olarak tek tek departmanlar özelinde incelenerek, departmanların görev ve gerçekleştirdiği ticari faaliyetler çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmiştir. Ayrıca, KVKK mevzuatı kapsamında Şirket içinde ilgili departman bazında kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreci tanımlanmıştır.
  • Şirket departmanlarının yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri, bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir departman ve yürütmüş olduğu faaliyet özelinde belirlenmektedir.
  • Şirket genelinde uyumun sağlanması için her departmanda farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve bilgilendirmeler yoluyla duyurulmakta ve uygulanmaktadır.
  • Şirket faaliyetleri kapsamında ve KVVK’ya uygun şekilde kişisel verilen aktarıldığı iş ortaklarımızla mevcut sözleşmelere, aktarılan kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmekte ya da bu kapsamda ayrı sözleşmeler yapılmakta, iş ortakları bakımından getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda bilgilendirilmektedir.
  • Kişisel verilen saklanmasına ilişkin olarak teknik gereklilikler sebebi ile şirket dışından hizmet alınması halinde kişisel verilerin bu firmalara yine KVKK’ya uygun şekilde aktarılması kaydıyla bu firmanın ve firma personelinin kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin mevcut sözleşmelere hükümler eklenmekte ya da bu kapsamda ayrı sözleşmeler yapılmaktadır.

   

   

  1. YEDİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

   

  KVKK madde 10 uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimiz ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hangi kişisel veri sahibi grupları ve hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel veri sahibine bildirmektedir.

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

   

  KVKK madde 11. uyarınca kişisel veri sahibi olan “ilgili kişinin” hakları aşağıda belirtilmiştir:

   

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

   

  Kişisel veri sahipleri işbu Politikanın 7.2. maddesinde sayılı haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.akberg.wine bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

   

  • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshası bizzat elden veya noter aracılığıyla “Gökçealan mahallesi Mersintepe sokak Numara:3 PK.35920 Selçuk/İZMİR” adresine iletilebilir.
  • Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı form akbergsirince@hs03.kep.tr adresine elektronik posta ile gönderilebilir.

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

   

  Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

   

  Kişisel veri sahibi, KVKK madde 14. uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

   

  1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

   

  KVK Politikası’nda kısmen ya da tamamen her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni KVK Politikası’nın yayınlandığı gün geçerlilik kazanır.

   

  Veri Sorumlusu:

  AKBERG ŞİRİNCE ŞARAPÇILIK HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ

  GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

   

  Gökçealan mahallesi Mersintepe sokak Numara:3 PK.35920 Selçuk/İZMİR